Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

 • 14
 • ΟΚΤ
 • 2019
Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του Νόμου 4577/2018

Στις 8 Οκτωβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3739) η υπ’ αριθμ. 1027 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας εξειδικεύονται στο πλαίσιο του Νόμου 4577/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις»:

 • αφενός οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
 • αφετέρου η διαδικασία παροχής πληροφοριών και κοινοποίηση συμβάντων ασφάλειας στις αρμόδιες αρχές, η μεθοδολογία προσδιορισμού των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης και ελέγχου.

ΦΕΚ Β’ 3739/8.10.2019

 • 30
 • ΣΕΠ
 • 2019
Νόμος 4627/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)»

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 143) ο Νόμος 4627/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)».

ΦΕΚ Α’ 143/25.9.2019

 • 6
 • ΣΕΠ
 • 2019
Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)»

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)».

Σχέδιο Νόμου

 • 15
 • ΜΑΪ
 • 2019
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

Στις 14 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1646) η υπ’ αριθμ. 157/2.4.2019 ΠΕΕ της ΤτΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται από την ΤτΕ οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει, ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 95(3) της PSD 2.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ, η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

ΦΕΚ Β’ 1646/14.5.2019

 • 13
 • ΜΑΪ
 • 2019
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1597) η υπ’ αριθμ. 157/3/02-04-2019 ΠΕΕ της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδόσει, ήδη από τις 27 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 96(3) της PSD 2.

Σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ, η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της, ενώ στο Παράρτημα Ι αυτής περιλαμβάνονται τα υποδείγματα για την υποβολή των - σχετικών με την εν λόγω θεματική – αναφορών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την ΤτΕ.

ΦΕΚ Β’ 1597/10.5.2019

 • 4
 • ΔΕΚ
 • 2018
Νόμος 4577/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ και άλλες διατάξεις»

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 199) ο Νόμος 4577/2018, με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”).

Στις κατηγορίες των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (“operators of essential services”) εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και τα πιστωτικά ιδρύματα (σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του Νόμου).

ΦΕΚ Α’ 199/3.12.2018

 • 13
 • ΝΟΕ
 • 2018
Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ» (“NIS Directive”)

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”).

Στις κατηγορίες των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (“operators of essential services”) εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και τα πιστωτικά ιδρύματα (σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου Νόμου).

Σχέδιο Νόμου

 • 24
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 969/Φ.12 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.): Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά τη χρήση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΦΕΚ Β΄ 298, 8.3.2005)

 • 23
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. Ζ1-178 (Κεφάλαιο Πρώτο):
Συναλλαγές που γίνονται με κάρτες – Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 «σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου» (ΦΕΚ Β΄ 255, 9.3.2001, σελ. 4881 επόμενα)

 • 22
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, της 26ης Σεπτεμβρίου 2000,
«για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων»

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/kleista_kyklomata.doc