Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2022
Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»