Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό ως τον συνδυασμό χρηματοπιστωτικής συνειδητοποίησης, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών απαραίτητων για τη λήψη ορθολογικών χρηματοπιστωτικών αποφάσεων και κατ' επέκταση για την επίτευξη προσωπικής ευημερίας. Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός επιτυγχάνεται μέσω της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης.

Διεθνώς, ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικό εφόδιο ζωής για όλους τους πολίτες. Η δε χρηματοπιστωτική εκπαίδευση θεωρείται πλέον απαραίτητο στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της ατομικής συμπεριφοράς περί τα χρηματοοικονομικά έχει αναχθεί σε στόχο μακροπρόθεσμης πολιτικής σε πολλές χώρες, ενώ πολυάριθμες πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται από θεσμικούς και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει εντάξει στους βασικούς άξονες δραστηριότητάς της την προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης. Μέσω του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), αναπτύσσει ποικίλες δράσεις, συμμετέχοντας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, και στηρίζοντας ενεργά πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.

 

Η ΕΕΤ είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) του Διεθνούς Δικτύου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE) του ΟΟΣΑ. Λαμβάνει μέρος, κατά περίπτωση, σε διαβουλεύσεις του Δικτύου για σχετικά κείμενα πολιτικής και παρουσιάζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Gateway for Financial Education – IGFE).
 


Το Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE) του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) αποτελεί φόρουμ πολιτικής για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών όλων των χωρών.

Η διαδικτυακή Διεθνής Πύλη για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Gateway for Financial Education – IGFE) λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο πληροφόρησης, παρέχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, δεδομένων, πόρων, έρευνας και ενημερώσεων για θέματα χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχων προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΕΤ συμμετέχει στο INFE με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους, λαμβάνοντας μέρος - κατά περίπτωση - σε συνέδρια και διαβουλεύσεις του Δικτύου για σχετικά κείμενα πολιτικής. Στη διαδικτυακή πύλη IGFE, η ΕΕΤ παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση.

 

Η ΕΕΤ συμμετέχει στην Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση της ΕΤΟ, αποστολή της οποίας είναι η προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης, με την ανταλλαγή άριστων πρακτικών, τον σχεδιασμό, την προώθηση και καθιέρωση της European Money Week, καθώς και τη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπερεθνικούς φορείς που παράγουν πολιτική.
Μέλη της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EΤΟ) είναι οι εθνικές ενώσεις τραπεζών από 32 χώρες, οι οποίες εκπροσωπούν περίπου 4.500 πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETO συστάθηκε, τον Σεπτέμβριο 2013, ειδική Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (Financial Education Project Group - FEPG), στην οποία συμμετέχει η ΕΕΤ. 

Αποστολή της εν λόγω Ομάδας είναι η προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης, με την καταγραφή στρατηγικών και δράσεων χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανταλλαγή άριστων πρακτικών, τον σχεδιασμό, την προώθηση και καθιέρωση της European Money Week, καθώς και τη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπερεθνικούς φορείς που παράγουν πολιτική (π.χ. ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Οι ενέργειες της Ομάδας, επί του παρόντος, έχουν ως σημείο αναφοράς τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται επέκταση και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. 

 

Ως ιδρυτικό μέλος, από το 1991 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (European Banking & Financial Services Training Association - EBTN), το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες της.

Η ΕΒΤΝ συνέστησε, το 2015, ειδική Επιτροπή για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό:


Η Επιτροπή για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό (EBTN Working Committee on Financial Educational for Financial Literacy - FINLICO)  συστάθηκε με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EBTN στις 26 Μαρτίου 2015. Στόχος της είναι η ενίσχυση των σχέσεων της ΕΒΤΝ με άλλους θεσμικούς υπερεθνικούς φορείς, όπως το ΟΟΣΑ/INFE και η ΕΤΟ/FEPG, η συμμετοχή της σε κοινές δράσεις για τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση, καθώς και η ενημέρωση των μελών της EBTN για τις εξελίξεις στην εν λόγω θεματική. 

Η ΕΒΤΝ είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) του Διεθνούς Δικτύου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE) του ΟΟΣΑ και υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού (European Money Week - EMW).

 

H EET είναι μέλος του ΣΕΝ/JA Greece από το 2007. Υποστηρίζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και υλοποιείται από εθελοντές-στελέχη τραπεζών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοπιστωτικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες. 

Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) εφαρμόζει προγράμματα του Junior Achievement Worldwide, διεθνή οργανισμού με αποστολή την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και βασικών γνώσεων στο πεδίο της οικονομίας. Τα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece υλοποιούνται από εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς των ενδιαφερόμενων σχολείων. Οι εθελοντές, ως πηγές έμπνευσης, αλλά και δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και της σύγχρονης αγοράς εργασίας, μεταφέρουν έγκυρη πληροφόρηση σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece είναι προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες όλων των ηλικιών, από το Δημοτικό έως το Λύκειο.