Διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (μέλη ΕΕΤ) / Τράπεζα της Ελλάδος, εμπορικές Τράπεζες και εταιρείες συμμετοχών εισηγμένες στο ΧΑ