Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019

  Στις 31 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 163) η υπ’ αριθμ. Α 1033 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

  ΦΕΚ Β’ 163/30.1.2019

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη χρήση πιστοποιητικών που εκδίδονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (“e-IDAS Regulation”) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η EBA εξέδωσε Γνώμη σχετικά με τη χρήση των πιστοποιητικών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του e-IDAS, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 34 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2.

  Στην εν λόγω Γνώμη, η EBA διευκρινίζει συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με:

  • τη χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών σφραγίδων (“qualified certificates for electronic seals”) και εγκεκριμένων πιστοποιητικών για την επαλήθευση της γνησιότητας ιστότοπου (“qualified certificates for website authentication”) με σκοπό την ταυτοποίηση των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’), καθώς και
  • το περιεχόμενο των ως άνω πιστοποιητικών και τη διαδικασία ανάκλησής τους.

  Η Γνώμη απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας την ΤτΕ), αλλά είναι χρήσιμη και για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι τα πιστωτικά ιδρύματα) και τους νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’).

  Γνώμη EBA

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η EBA δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι τέσσερις (4) προϋποθέσεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πλήρη απαγόρευση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ), κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, της εφαρμογής πρακτικών “screen scraping” στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’/’AISPs’/’CISPs’).

  Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019, απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • «Λευκή Βίβλος» (“White Paper”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τίτλο: “Non-NFC based Mobile SEPA Card Proximity Payments”

  Στις 14 Νοεμβρίου 2018, το EPC έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη «Λευκή Βίβλο» αναφορικά με τις “non-NFC” συναλλαγές που διενεργούνται μέσω  κάρτας πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων) ή κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλον SEPA.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

  EPC White Paper

 • Συνιστώμενες λειτουργίες των ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 9 Νοεμβρίου 2018, η ευρωπαϊκή ομάδα έργου (“API Evaluation Group”), η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των υπερεθνικών ‘APIs’ (π.χ. UK Open banking, STET/Γαλλία, Berlin Group/Γερμανία) στο πλαίσιο της PSD 2, δημοσίευσε το τελικό κείμενο με τις συνιστώμενες λειτουργίες που θα πρέπει να πληρούν τα ‘APIs’ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι των πιστωτικών ιδρυμάτων) για την επικοινωνία με τους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

  API Evaluation Group Recommended Functionalities