Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

  Στις 14 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2331) η υπ’ αριθμ. 158/5/10.5.2019 ΠΕΕ της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

  Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει από τις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘ΕΒΑ’).

  ΦΕΚ Β’ 2331/14.6.2019

 • Τροποποίηση των όρων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ

  Στις 12 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2271) η υπ’ αριθμ. Α. 1167 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές». Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις σε σχέση με:

  • το πλήθος των λαχνών που πλέον προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών
  • τη διαδικασία των κληρώσεων. Ειδικότερα, κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι δύο (2) φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος
  • τη διαδικασία απονομής των επάθλων, αποκλειστικά σε δηλωθέντα στην ΑΑΔΕ λογαριασμό πληρωμών
  • τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο χορήγησης των επάθλων.

  Τέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’), όπου στην ΠΟΛ 1161/2017 γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό», εννοείται «λογαριασμός πληρωμών» και όπου γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα», εννοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών».

  ΦΕΚ Β’ 2271/11.6.2019

 • Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2018

  Στις 22 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1396) η υπ’ αριθμ. Α. 1148 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

  Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2018, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστείλουν και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2018, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της επισυναπτόμενης Απόφασης (ήτοι έως τις 2 Μαΐου 2019). Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

  ΦΕΚ Β’ 1396/22.4.2019

 • Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής

  Στις 4 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1106) η υπ’ αριθμ. Α.1109 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

  Ειδικότερα, στο άρθρο 2 καθορίζονται οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου:

  • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
  • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
  • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση),
  • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων,
  • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες),
  • Ομάδα 6 (Υγεία),
  • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων,
  • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες),
  • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών,
  • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση),
  • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια), και
  • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

   

  Περαιτέρω, στα άρθρα 3 και 4 παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με την προσθήκη των ακόλουθων δυο (2) νέων εξαιρέσεων:

  • οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
  • οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

  ΦΕΚ Β’ 1106/3.4.2019

 • Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019

  Την 1η Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1037) η υπ’ αριθμ. Α 1094 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019 (από 28 Φεβρουαρίου 2019 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

  ΦΕΚ Β’ 1037/28.3.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός