Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Σημείωμα της ΕΚΤ για τα οφέλη των άμεσων πληρωμών (“instant payments”) και συστάσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

  Τον Σεπτέμβριο του 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της 7σέλιδο σημείωμα για τα οφέλη των άμεσων πληρωμών (“instant payments”), το οποίο περιλαμβάνει και σχετικές συστάσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες).

  Σημείωμα ΕΚΤ

 • Έκθεση του Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSI’) για τις ψηφιακές υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα

  Στις 5 Ιουλίου 2021, το ‘FSI, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’), δημοσίευσε 43σέλιδη έκθεση, στην οποία διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), πλην των τραπεζών, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει μια συνολική θεώρηση των κανονιστικών απαιτήσεων για ψηφιακές υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που προσφέρονται από τους ανωτέρω παρόχους.

  Η εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης βασίστηκε στις απαντήσεις σε σχετική έρευνα που διεξήγαγε στις αρχές του τρέχοντος έτους η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σε 75 κράτη ανά την υφήλιο.

  Έκθεση

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή των απαιτήσεων «ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη» (‘SCA’) στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου σε επίπεδο ΕΕ την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Απριλίου 2021

  Στις 11 Ιουνίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 11σέλιδη έκθεση για την εφαρμογή των απαιτήσεων ‘SCA’ στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου σε επίπεδο ΕΕ την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Απριλίου 2021.

  Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση:

  • το 99% των εμπορικών επιχειρήσεων-δικαιούχων πληρωμών εντός των κρατών μελών της ΕΕ είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις SCA.
  • το 94% όλων των καρτών πληρωμών εντός των κρατών μελών της ΕΕ είναι συμμορφούμενες με τις απαιτήσεις SCA.
  • το 82% όλων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές, επιχειρήσεις) είναι εγγεγραμμένοι σε τουλάχιστον 1 λύση που τους παρέχει ο οικείος πάροχός τους (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος), η οποία υποστηρίζει τις απαιτήσεις SCA.
  • το 92% των συνολικών αιτημάτων ταυτοποίησης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου που γνωστοποιήθηκαν από τους αποδέκτες συναλλαγών καρτών (acquirers) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις SCA, και
  • το 87% των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου που γνωστοποιήθηκαν από τους εκδότες καρτών πληρωμών (issuers) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της SCA.

  Τέλος, η έκθεση καταλήγει στο συμπεράσμα ότι, η μετάπτωση στις απαιτήσεις SCA διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξακολουθούν να υστερούν σε συγκεκριμένους δείκτες.

  Έκθεση EBA

 • Δημοσίευση Απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ

  Στις 18 Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2036) η υπ’ αριθμ. Α. 1098 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Νόμου 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Νόμου 4270/2014 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 240)».

  Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση τροποποιείται το άρθρο 7 για τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο χορήγησης των επάθλων.

  ΦΕΚ Β’ 2036/19.5.2021

 • Δημοσίευση του Οδηγού της ΕΚΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2011 της «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59)

  Στις 26 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε ο Οδηγός της ΕΚΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2011 της «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59).

  Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2011 της ΕΚΤ, προστίθεται, μεταξύ άλλων, η υποβολή στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) προς τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (στην περίπτωση της Ελλάδας, την ΤτΕ) και εν συνεχεία στην ΕΚΤ σε σχέση με:

  • τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation services”) που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’), και
  • τις απατηλές (“fraudulent”) πράξεις πληρωμών.

  Η εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της ΕΕ ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Οδηγός ΕΚΤ