Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/886 για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”)

Στις 19 Μαρτίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/886 «για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 260/2012 και (ΕΕ) 2021/1230 και των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/2366 όσον αφορά τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ».

Σύμφωνα με το άρθρο 6, ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 8 Απριλίου 2024. Περαιτέρω, στα εσωτερικά άρθρα 5α έως 5δ του άρθρου 1 του Κανονισμού περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των απαιτήσεων σε σχέση με:

(α) τις πράξεις άμεσης μεταφοράς πίστωσης,

(β) τις επιβαρύνσεις για τις μεταφορές πίστωσης,

(γ) την επαλήθευση του δικαιούχου στην περίπτωση των μεταφορών πίστωσης, και

(δ) τον έλεγχο των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρουν άμεσες μεταφορές πίστωσης για να επαληθευθεί αν ένας χρήστης υπηρεσιών πληρωμών είναι πρόσωπο ή οντότητα που υπόκειται σε στοχευμένα οικονομικά περιοριστικά μέτρα.

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/886