Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 30
  • ΣΕΠ
  • 2019
Νόμος 4627/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)»