Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 22
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, της 26ης Σεπτεμβρίου 2000,
«για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων»