Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΜΑΪ
  • 2022
Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»