Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 26
  • ΙΟΥ
  • 2022
ΠΕΕ 209/3/19.07.2022 "Υιοθέτηση των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (EBA/GL/2021/03)"