Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 15
  • ΙΟΥ
  • 2018
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (‘SCA’) και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2