Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2000/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2000
για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία
της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. (L 275/27.10.2000)