Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2000
για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου,
στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (L178/12.7.2000)