Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 19
  • ΟΚΤ
  • 2017
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ «για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων»