Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2017
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2