Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 31
  • ΟΚΤ
  • 2017
Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με θέμα: “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines”