Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 1999
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (L 13/19.1.2000, σελ. 12 επόμενα)