Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης
και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (L 149/2.6.2001)