Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 5
  • ΔΕΚ
  • 2022
Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2360 «για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389 όσον αφορά την εξαίρεση των 90 ημερών για την πρόσβαση σε λογαριασμό»