Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 19
  • ΜΑΡ
  • 2024
Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/886 για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”)