Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΜΑΡ
  • 2023
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”)