Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 22
  • ΦΕΒ
  • 2021
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2