Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2010
Σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Στις 4 Ιουνίου 2010 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Β’ 784) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

Στο Κεφάλαιο Β’ της Απόφασης (άρθρο 5 επ.) προβλέπονται οι λεπτομέρειες σύστασης, διάρθρωσης, καθώς και οι αρμοδιότητες της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) η οποία, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2010, θα πρέπει να ξεκινήσει να καταβάλλει τις αμοιβές προς όλους τους φορείς η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικά για την καταβολή από την ΕΑΠ των αμοιβών των ΟΤΑ α’ βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2011. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης «Οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 2020401/2513/0022/26-3-1997 (ΦΕΚ 241Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή ισχύει κάθε φορά».