Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΔΕΚ
  • 2010
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 77/17.12.2010 της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα
«Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001»