Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 12
  • ΑΠΡ
  • 2018
Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»