Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2789
«Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 21, 11.2.2000, σελ. 301 επόμενα)