Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 31
  • ΟΚΤ
  • 2018
Σχέδιο Νόμου για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων