Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2010
Νόμος 3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά

Στις 5 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Στις 13 Ιουλίου 2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113). Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου, η ισχύς των διατάξεών του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Πρώτο Μέρος του νόμου (άρθρα 1 έως 83) και αφορούν:

  • τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσιών πληρωμών από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (μεταξύ των οποίων και τα πιστωτικά ιδρύματα),
  • τους όρους πρόσβασης των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών στα συστήματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • τους όρους λειτουργίας και εποπτείας των ιδρυμάτων πληρωμών, τα οποία αποτελούν τη μια από τις κατηγορίες φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών,
  • τις υποχρεώσεις διαφάνειας των συμβατικών όρων και πληροφόρησης κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, και
  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών και των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με την παροχή και χρήση υπηρεσιών πληρωμών.

Η προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο νόμο προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση συμβάσεων τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων με το Δημόσιο. Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται αναφορικά με τη διαφάνεια των όρων και απαιτήσεων ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών, ιδίως σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές αλλά και σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών (ενδεικτικά, διαδικασία λήψης της συγκατάθεσης του πελάτη για την εντολή πληρωμής και άρσης αυτής, ευθύνη της τράπεζας για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών, ημερομηνία αξίας και χρόνος λήψης των εντολών πληρωμής, ανάκληση εντολής πληρωμής, αιτήσεις επιστροφής χρημάτων) είναι ιδιαίτερα διεξοδικές και πρέπει στην πλειοψηφία τους να αποτυπώνονται στη σύμβαση-πλαίσιο.