Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 7
  • ΝΟΕ
  • 2017
Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)