Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 33
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 27, 16.2.2000, σελ. 356 επόμενα)