Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 27
  • ΣΕΠ
  • 2022
Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR