Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 18
  • ΝΟΕ
  • 2022
Μετάθεση της έναρξης ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR