Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΝΟΕ
  • 2019
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR