Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 10
  • ΝΟΕ
  • 2021
Νέο άρθρο 30Α στο Νόμο 2789/2000 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (Settlement Finality Directive – SFD)