Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 1
  • ΙΟΥ
  • 2022
Μετάθεση της έναρξης ισχύος ορισμένων διατάξεων που τροποποιούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR