Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΜΑΪ
  • 2018
Νόμος 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»