Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 22
  • ΙΑΝ
  • 2007
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αριθμ. 11142200/8853/0016
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
μέσω των Τραπεζών». (ΦΕΚ Β΄ 1945, 29.12.2006, σελ. 26585 επόμενα)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών: ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ALPHA BANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΛΑΪΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, PROTONBANK, MILLENNIUM BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ASPIS BANK, PROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Για την ένταξη των φορολογουμένων στο σύστημα επιστροφής του φόρου εισοδήματος:

  • Ο φορολογούμενος σημειώνει στη δήλωσή του την Τράπεζα και τον αριθμό του ΙΒΑΝ λογαριασμού (Ταμιευτηρίου, Όψεως η τρεχούμενο) σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.
  • Εφόσον δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή δεν επιθυμεί την πίστωση του λογαριασμού του με το επιστρεφόμενο ποσό, θα δηλώνει μια από τις παραπάνω Τράπεζες, στην οποία θέλει να δοθεί εντολή από το Δημόσιο