Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 29
  • ΙΟΥ
  • 2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών
που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
(«κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)
Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1 έως 11