Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 23
  • ΣΕΠ
  • 2015
Διορθωτικό στην οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη