Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2014
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ και της ESMA για τον χειρισμό παραπόνων στους τομείς των επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών