Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 29
  • ΙΟΥ
  • 2007
Σύσταση 2001/193/EK της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001,
σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές
από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 069 της 10/03/2001 σ. 0025 – 0029