Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 11
  • ΜΑΪ
  • 2022
Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ

Στις 11 Μαΐου 2022 δημοσιεύτηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ».
Η Οδηγία 2002/65(ΕΚ) για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης και επανεξέτασης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT το 2020 και ακολούθησε η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων κατά το 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αποτέλεσμα των παραπάνω διαβουλεύσεων είναι η δημοσίευση της πρότασης Οδηγίας. Η πρόταση Οδηγίας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, με την κατάργηση της Οδηγίας 2002/65(ΕΚ) και με παράλληλη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2011/83(ΕΕ) σχετικών πτυχών των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι οποίες αφορούν συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως.
Για την υιοθέτηση της πρότασης ακολουθείται η συνήθης νομοθετική διαδικασία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης.

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής