Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 11
  • ΜΑΪ
  • 2021
Έκθεση επί της αναθεώρησης της Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη

Στις 11 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επανεξέταση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ (MCD). Κατά το χρονικό διάστημα Q4 2022 – Q1 2023, αναμένεται η υποβολή της τελικής πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας.

Τα βασικά σημεία υπό συζήτηση στο πλαίσιο αναθεώρησης της MCD είναι τα ακόλουθα:
• Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας: Ως προς τη χρήση δεδομένων (λ.χ. από social media) και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της χρήσης νέων τεχνολογιών (AI) αναμένεται να τεθούν ειδικότεροι περιορισμοί και υποχρεώσεις στους πιστωτές.
• Δάνεια σε ξένο νόμισμα: Προτείνεται από τον τραπεζικό τομέα μία πιο στενή ερμηνεία του όρου «δάνειο σε ξένο νόμισμα» με την σωρευτική (αντί της πρότερης διαζευκτικής) συνδρομή 2 προϋποθέσεων: (α) αλλοδαπό νόμισμα σε σχέση με την χώρα που κατοικεί ο καταναλωτής και (β) νόμισμα άλλο από αυτό που ο καταναλωτής λαμβάνει τα εισοδήματά του ή κρατεί τα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα αποπληρωθεί το δάνειο.
• «Πράσινα ενυπόθηκα δάνεια»: Αναμένεται να εισαχθεί ορισμός για τα «πράσινα ενυπόθηκα δάνεια» εντός του πλαισίου της MCD.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση αφερεγγυότητας: Αναμένεται να εισαχθούν ρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί η συνδρομή (π.χ. μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρέη) των καταναλωτών που κινδυνεύουν να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής