Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 30
  • ΙΟΥ
  • 2021
Δημοσίευση της Πρότασης Οδηγίας για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την Καταναλωτική Πίστη

Στις 30.06.2021 δημοσιεύτηκε η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη (Consumer Credit Directive - CCD), όπως αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι κυριότερες τροποποιήσεις που αναμένεται να επέλθουν είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
• Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Πλέον θα περιλαμβάνονται και τα δάνεια κάτω των 200€ και μέχρι του ποσού των 100.000€.
• Προσυμβατική ενημέρωση. Οι πιστωτές θα πρέπει να παρέχουν ένα συμπληρωματικό συνοπτικό έγγραφο πέραν του SECCI (Standard European Consumer Credit Information). Οι προσυμβατικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
• Θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
• Παροχή δυνατότητας στα κράτη μέλη να θεσμοθετήσουν την υποχρέωση εισαγωγής ορίων στα επιτόκια, όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη.

Εντός του 2023 αναμένεται να εκδοθεί το τελικό κείμενο της Οδηγίας.

Πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ