Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 29
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998
περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 166 της 11/06/1998 σ. 0051 – 0055