Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 12
  • ΙΑΝ
  • 2018
Νομικές πράξεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (“Payment Accounts Directive”, ‘PAD’)