Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 12
  • ΦΕΒ
  • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ «σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων» (“Settlement Finality Directive”)