Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 7
  • ΙΟΥ
  • 2019
Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών»