Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 30
  • ΙΟΥ
  • 2020
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στα κράτη μέλη της ΕΕ