Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 29
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων (L 23/14.2.1997, σελ. 23 επόμενα)